Welkom bij Thrive Coaching, een website met aandacht voor zelfzorg, coaching en heerlijke vakanties om helemaal tot jezelf te komen.

Follow me on instagram

© 2017 Thrive-Coaching

Privacybeleid en disclaimer
fade
13848
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-13848,eltd-core-1.3.1,malmo child-child-ver-1.0.0,malmo-ver-1.9,eltd-smooth-page-transitions,eltd-ajax,eltd-grid-1300,eltd-blog-installed,eltd-header-standard,eltd-sticky-header-on-scroll-up,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-dropdown-slide-from-bottom,eltd-fullscreen-search,eltd-search-fade,eltd-side-menu-slide-from-right,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Privacy Policy

Thrive-Coaching / Privacy Policy

1. Inleiding Privacybeleid Thrive Coaching

 • Thrive Coaching is met maatschappelijke zetel gevestigd op de Peulisbaan 4, 2820 te Rijmenam en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemersnummer: 0820.860.124. Thrive Coaching wordt vertegenwoordigd door Michèle Lippus.
 • Thrive Coaching verleent diverse diensten zoals onder andere de organisatie van workshops, thema reizen (Magical Portugal Retreats), individuele coaching en online cursussen. Tevens organiseer Thrive Coaching jaarlijks diverse activiteiten. Deze diensten en activiteiten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgebreid dan wel worden beperkt. Op alle diensten die Thrive Coaching verleent is het privacybeleid en de disclaimer van toepassing.
 • Thrive Coaching hecht een groot belang aan de bescherming van de persoonlijke gegevens en privacy. Lees het volgende beleid; het helpt u om te begrijpen hoe Thrive Coaching uw persoonlijke gegevens en de informatie die u verstrekt verwerkt en gebruikt.
 • Wij kunnen dit privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen, controleer het beleid dus iedere keer als u onze website bezoekt.
 • Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens of informatie verstrekt, stemt u in met de verzameling daarvan en het gebruik in overeenstemming met dit privacybeleid, inclusief ons gebruik van cookies, zoals hieronder wordt uitgelegd.
 • Er kan u om aanvullende toestemming gevraagd worden indien wij vragen u persoonlijke gegevens te verstrekken.

2. Informatie die wij van u verzamelen als u deze site bezoekt en/of een dienst afneemt

 • Deelname en de verstrekking van persoonlijke gegevens is optioneel, u heeft op elk moment het recht om dit in te trekken en u kunt verzoeken dat wij de informatie die u heeft verstrekt verwijderen en vernietigen.
 • Thrive Coaching verwerkt de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) en dit privacybeleid.
 • De informatie die u verstrekt omvat uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, een noodnummer, gegevens over gezondheidsproblemen indien het van belang is dit kenbaar te maken in het kader van de reizen, specifieke voorkeuren wat betreft voeding en foto’s die tijdens de activiteiten en de reizen genomen worden.
 • De verzamelde informatie zal gebruikt worden om u van dienst te zijn tijdens een aangekochte reis dan wel dienst die wij aan u verlenen of wegens het aanbieden van berichtgeving vanwege Thrive Coaching.
 • De persoonlijke gegevens die u aan ons op deze website verstrekt worden verwerkt door Thrive Coaching op basis van uw expliciete toestemming voor die verwerking. De verwerking gebeurt onder andere voor, maar is niet beperkt tot:
  1. het organiseren van activiteiten, opleidingen en reizen.
  2. het aanbieden van producten en/of diensten van Thrive Coaching.
  3. het uitvoeren van directe marketing zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor activiteiten, marketing materiaal en andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen,
  4. het informeren van derden (onderaannemers en contractspartijen) in dit verband.
  5. het aanmaken van een ledenbestand en daarover informatie verzamelen.
  6. het doen van prospectie voor nieuwe leden.
 • Thrive Coaching zal uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen, verspreiden of verhuren, tenzij dit bij wet verplicht is, tenzij wij daarvoor uw expliciete toestemming hebben.
 • Als u een kopie van de informatie die over u wordt gehouden wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar Thrive Coaching (details hieronder).
 • Indien u van mening bent dat de informatie die over u wordt gehouden onjuist of onvolledig is, laat dit Thrive Coaching schriftelijk of per e-mail weten en Thrive Coaching zal de onjuist bevonden informatie onmiddellijk corrigeren.
 • U kunt verzoeken om de verwijdering van uw persoonlijke informatie wanneer er geen dwingende reden is voor de verdere verwerking ervan, echter kan het zo zijn dat Thrive Coaching mogelijk gedeeltes van deze informatie op een supressielijst dient te bewaren of uw informatie houdt om juridische redenen.
 • De informatie die u aan Thrive Coaching verstrekt, blijft behouden voor zolang dit voor het specifieke doel noodzakelijk is en wordt hierna automatisch verwijderd, met uitzondering van boekhoudkundige gegevens die bewaard dienen te worden overeenkomstig de Boekhoudwet.

3. Het gebruik van beeldmateriaal

Bij elke Thrive Coaching-activiteit waar foto’s worden genomen, is er een kennisgeving dat wie niet wenst dat haar foto(‘s) publiekelijk verspreid worden dit uitdrukkelijk kan melden aan Thrive Coaching. Er zal toegezien worden op een minimale verspreiding van gerichte beelden. Niet gerichte beelden kunnen wel publiek verspreid worden. Hoewel de organisatie de nodige technische maatregelen zal nemen om het beeldmateriaal te beveiligen, vestigt zij er de aandacht op dat de organisatie niet kan instaan voor mogelijke verdere verspreiding van het beeldmateriaal

4. Cookies

Om gebruikt te kunnen maken van de volledige functionaliteit van onze websites, dient uw computer, tablet of mobiele apparaat de cookies die gebruikt worden op onze site te accepteren. Door onze website te gebruiken stemt u ermee in dat wij, zoals hieronder beschreven, cookies op uw apparaat kunnen plaatsen. Indien u ervoor kiest onze cookies niet te accepteren, kunnen sommige functies op onze site niet worden uitgevoerd zoals wij voor ogen hebben.

Hier ziet u een lijst van de cookies die wij gebruiken en hun doel:

 • Cookie naam: ASP.NET_SessionId
 • Vervalt: Enkel de sessie
 • Cookie doel: Essentieel voor de registratie en formulieren om te werken. Deze cookie wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.
 • Cookie naam: CookieAcceptance
 • Vervalt: 3 maanden
 • Cookie doel: Essentieel voor werkende formulieren, het slaat de acceptatie van het cookiebeleid op zodat de gebruiker dit niet nogmaals hoeft te accepteren

Indien u liever de cookies van onze website blokkeert of verwijdert, dan kun u dit doen via uw browser. Bij alle browsers dient u dit op een andere manier in te stellen, u kunt advies vinden in het helpsysteem van de browser of voor mobiele apparaten kunt u de gebruikershandleiding raadplegen.

5. Google Analytics

De website van Thrive Coaching maakt gebruik van Google Analytics, dit is een webanalyse-service die door Google Inc. (hierna: Google) wordt aangeboden. Naast de hierboven genoemde cookies, maakt Google Analytics ook gebruik van cookies. Door middel van deze cookies wordt geanalyseerd hoe een bezoeker de website gebruikt. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website worden overbracht naar en opgeslagen door Google op hun server in de Verenigde Staten. Dit omvat uw IP-adres en browsertype, evenals de datum, tijd en duur van uw bezoek aan de website van Thrive Coaching. Google gebruikt deze informatie bij te houden hoe bezoekers door de website navigeren, gebruikersstatistieken over het gebruik van de website samen te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover wanneer deze derden namens Google de informatie verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waar Google over beschikt. U kunt deze cookies weigeren zoals onder 3c uitgelegd. Indien u de cookies weigert dan kan het voorkomen dat u niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

6. Beveiliging

 • Helaas kan niet gegarandeerd worden dat gegevensoverdracht via het internet of een ander netwerk 100% veilig is, maar wij nemen passende maatregelen om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen.
 • Thrive Coaching zal de persoonlijke gegevens die u aan Thrive Coaching verstrekt beschermen door passende technische en organisatorische maatregelen te treffen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of onrechtmatige vernietiging of onbedoeld advies. Alle werknemers van Thrive Coaching en eventuele derden die zij inschakelen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 • Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt kunnen wij deze gegevens elektronisch versturen, ontvangen, opslaan en/of verwerken van en naar servers overal ter wereld, inclusief landen buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Copyright en eigendom

 • Thrive Coaching blijft het eigendom behouden van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en de inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden etc.
 • U mag met behulp van de diensten geen gegevens kopiëren of downloaden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thrive Coaching.

8. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

 • De diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige inhoud of andere delen daarvan) bevatten enkel algemene informatie, en Thrive Coaching geeft in geen geval, door middel van deze diensten, professioneel, persoonlijk of juridisch advies. U dient niet enkel te vertrouwen op de diensten of enige informatie die hierop betrekking heeft bij het nemen van beslissingen inzake uw persoon.
 • Thrive Coaching levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Thrive Coaching de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te herstellen. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.
 • De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
 • Thrive Coaching geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Thrive Coaching kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 • Het gebruik van de diensten is op uw eigen risico en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid. Thrive Coaching is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade met inbegrip van inkomstenderving.
 • Bepaalde links op de website kunnen u leiden naar website, bronnen of hulpmiddelen die door derden worden onderhouden, hierover heeft Thrive Coaching geen controle en er is geen sprake van expliciete of impliciete vertegenwoordiging en er kunnen met betrekking tot dergelijke websites, hulpbronnen en hulpmiddelen van elke link of de inhoud daarvan geen garanties worden gegeven.

9. Juridisch kader

 • a) Deze privacyverklaring is onderworpen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR).
 • b) De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de leden ligt in de overeenkomst die u met Thrive Coaching heeft gesloten voor het verstrekken van /e/en of meer van haar diensten, activiteiten of producten. U heeft de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming aan Thrive Coaching gegeven om de door u verstrekte persoonlijke gegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 • c) Zowel klanten als prospecten hebben te allen tijde het recht om een beroep te doen op de rechten die zijn opgenomen in de Europese en Belgische wet- en regelgeving. U kunt hier eenvoudig via het onderstaande e-mailadres een verzoek voor indienen.
 • d) In kader van de werking van Thrive Coaching is het mogelijk dat de verkregen persoonlijke gegeven worden overgedragen aan partners of bij ThriveCoaching aangesloten organisaties indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder beschreven doeleinden. Met deze partijen maakt Thrive Coaching de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonlijke gegeven te waarborgen. Thrive Coaching geeft nooit persoonlijke gegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst werd afgesloten.
 • e) Tijdens de activiteiten garandeert Thrive Coaching dat de verstrekte gegevens niet aan derden dan de overige aanwezigen op de activiteiten openbaar gemaakt zullen worden. Aangezien de gegevens door de aanwezigen zelf worden verstrekt, kan Thrive Coaching de juistheid daarvan niet garanderen, noch kan Thrive Coaching op enigerlei wijze aansprakelijk worden geacht voor de verspreiding van deze gegevens door andere deelnemers.

10. Klachten en schending van de gegevensbescherming

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of een schending van de gegevensbescherming wil melden dan kunt u hierover direct contact nemen met Thrive Coaching zodat de klacht of schending van de gegevensbescherming kan opgelost worden. Met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

11) Contact opnemen met Thrive Coaching

Indien u contact met ons wilt opnemen, dan kunt u ons een e-mail sturen op: info@thrive-coaching.be